Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Shoptrader B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan tt. Vasumweg 44), hierna te noemen: ” SHOPTRADER “. SHOPTRADER beschikt over een vergunning om beleggingsdiensten te verlenen. SHOPTRADER staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34211339.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door SHOPTRADER met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SHOPTRADER verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door SHOPTRADER worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van SHOPTRADER aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de diensten van SHOPTRADER.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door SHOPTRADER uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel SHOPTRADER zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. SHOPTRADER aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SHOPTRADER hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat SHOPTRADER de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SHOPTRADER aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door SHOPTRADER niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

SHOPTRADER, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHOPTRADER of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHOPTRADER is het niet toegestaan links naar sites van SHOPTRADER weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het SHOPTRADER Privacy Statement.

Wijzigingen

SHOPTRADER spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan SHOPTRADER. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan SHOPTRADER laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Copyright 2021 SHOPTRADER

Neem vandaag nog contact met ons op

Online demo Plan adviesgesprek in